Căn hộ cao cấp quận 7

Căn hộ cao cấp quận 7

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH (Vui lòng dịch chuyển con trỏ vào hình ảnh để xem chi tiết)

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH

Mặt bằng tầng điển hình
Căn hộ B3, 2 phòng ngủ, diện tích 79,50 m2
Căn hộ A1 2 phòng ngủ, diện tích 79,50 m2
Căn hộ A4, 2 phòng ngủ, diện tích 80,07 m2
Căn hộ D6, 2 phòng ngủ, diện tích 80,07 m2
Căn hộ B11, 2 phòng ngủ, diện tích 79,82 m2
Căn hộ C10, 2 phòng ngủ, diện tích 79,82 m2
Căn hộ A2, 2 phòng ngủ, diện tích 57,00 m2
Căn hộ A2, 2 phòng ngủ, diện tích 57,00 m2
Căn hộ A3, 2 phòng ngủ, diện tích 70,49 m2
Căn hộ B1, 2 phòng ngủ, diện tích 70,49 m2
Căn hộ A9, 2 phòng ngủ, diện tích 76,50 m2
Căn hộ D1, 2 phòng ngủ, diện tích 76,50 m2
Căn hộ B4, 2 phòng ngủ, diện tích 78,75 m2
Căn hộ C7, 2 phòng ngủ, diện tích 78,75 m2
Căn hộ D3, 2 phòng ngủ, diện tích 76,57 m2
Căn hộ A6, 2 phòng ngủ, diện tích 76,57 m2
Căn hộ D4, 2 phòng ngủ, diện tích 76,57 m2
Căn hộ A7, 2 phòng ngủ, diện tích 76,57 m2
Căn hộ C5, 2 phòng ngủ, diện tích 67,87 m2
Căn hộ C6, 2 phòng ngủ, diện tích 67,87 m2
Căn hộ B5, 2 phòng ngủ, diện tích 67,87 m2
Căn hộ B6, 2 phòng ngủ, diện tích 67,87 m2
Căn hộ B9, 2 phòng ngủ, diện tích 68,88 m2
Căn hộ C2, 2 phòng ngủ, diện tích 68,88 m2
Căn hộ B10, 2 phòng ngủ, diện tích 68,23 m2
Căn hộ C1, 2 phòng ngủ, diện tích 68,23 m2
Căn hộ B7, 2 phòng ngủ, diện tích 73,39 m2
Căn hộ C4, 2 phòng ngủ, diện tích 73,39 m2
Căn hộ B8, 2 phòng ngủ, diện tích 68,40 m2
Căn hộ C3, 2 phòng ngủ, diện tích 68,40 m2
Căn hộ A5, 3 phòng ngủ, diện tích 78,12 m2
Căn hộ D5, 3 phòng ngủ, diện tích 78,12 m2
Căn hộ A8, 3 phòng ngủ, diện tích 78,00 m2
Căn hộ D2, 3 phòng ngủ, diện tích 78,00 m2
Căn hộ D7, 3 phòng ngủ, diện tích 103,49 m2
Căn hộ C8, 3 phòng ngủ, diện tích 103,49 m2
Căn hộ D8, 3 phòng ngủ, diện tích 103,49 m2
Căn hộ C9, 3 phòng ngủ, diện tích 103,49 m2